VEDTÆGTER FOR AIF

 
 

§ 1. Navn og formål.

Arbejderbevægelsens Internationale Forum i Silkeborg er stiftet 1. juni 1994.  Foreningen er en selvstændig lokal organisation, der har til formål at skabe engagement, debat og oplysning for fred, global omfordeling, bæredygtig udvikling og demokratiske rettigheder globalt.

 

Det sker ved:

 

1. at etablere lokale internationale aktiviteter i LO-sektion Silkeborg-Favrskovs dækningsområde

 

2. at indsamle penge til internationalt arbejde og gennemføre solidaritets- og projektvirksomhed i forlængelse heraf.

 

3. at medvirke til en koordination og gennemførelse af LO og arbejderbevægelsens lokale internationale debat- og oplysningsvirksomhed, solidaritetsarbejde og fredsaktivitet.

 

4. at arbejde på arbejderbevægelsens demokratiske socialistiske grundlag i tilknytning til arbejderbevægelsens øvrige lokale organisationer.

 

 

§ 2. Medlemskab

AIF Silkeborgs medlemmer omfatter individuelle medlemmer, fagforeninger, arbejdspladsklubber, lokale foreninger i ovennævnte dækningsområde, der kan tilslutte sig formålet.

 

 

§ 3. AIF Silkeborgs opbygning.

Generalforsamlingen og bestyrelsen udgør foreningens ledelse.

 

 

§ 4. Generalforsamling.

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar kvartal.

 

Stk. 3. Alle enkeltmedlemmer, organisations-medlemmer, arbejdspladsklubber har adgang med stemmeret. Kontingentet for det indeværende regnskabsår skal være betalt. Organisations-medlemmer i foreningens område har ret til at sende 1 repræsentant med stemmeret. Ingen person har mere end én stemme.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen godkender vedtægter og fastsætter kontingent, vælger bestyrelse, suppleanter og revisorer.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Beretning fra foreningen.

4. Regnskab.

5. Aktivitetsplan.

6. Indkomne forslag.

7. Valg ifølge lovene.

8. Eventuelt.

 

Stk. 5. Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel.

 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved forslag til vedtægtsændringer skal disse udsendes til samtlige medlemmer før generalforsamlingen.

 

Stk. 7. Ved alle afstemninger gælder almindeligt flertal, dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

 

Stk. 8. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. I ulige år vælges mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der tilstræbes repræsentation af mindst to individuelle medlemmer og mindst to organisationsrepræsentanter i bestyrelsen.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hver for 1 år af gangen. Generalforsamlingen vælger også 2 revisorer.

 

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af forhandlingsemnet, såfremt bestyrelsen eller 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

 

 

§ 5. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

 

Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3. Ordinære bestyrelsesmøder skal holdes mindst 5 gange årligt.

 

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og har ansvaret for igangsætning og afvikling af aktiviteter, medlemsagitation og foreningens økonomi. Bestyrelsens arbejde ligger inden for de vedtagne retningslinier på generalforsamlingen.

 

§ 6. Regnskab og økonomi.

Regnskabsperioden er fra 1/1 til 31/12.

Optagelse af kassekredit, lån el. lign. til finansiering af aktiviteter forudsætter forudgående behandling i og tilslutning af 2/3 af bestyrelsen.

Ved hvert års afslutning revideres regnskabet af de valgte kritiske revisorer.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Økonomisk status gives på hvert bestyrelsesmøde. Regnskabet fremlægges skriftligt og med revisorernes påtegning på generalforsamlingen.

 

§ 7. Opløsning.

AIF Silkeborg kan først opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med 3/4 af de fremmødtes stemmer.

Ved opløsning skal eventuelle økonomiske midler tilfalde aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Opløsnings-generalforsamlingen tager beslutning herom.

 

Vedtaget på foreningens  generalforsamling den 1. juni 1994 og ændret 9. februar 2000, samt 1. juni 2006.