Bestyrelsesmøde 18. oktober

Afbud fra Grete

Til stede: Bente, Jørgen D, Erik, Christian, Inga og Jørgen M

 

Referat fra sidste møde

Godkendt

 

Siden sidst

Møde om Nicaragua den 24. september. Et rigtigt godt møde med ca. 20 deltagere.

Vi skal huske at få lavet en indmeldelsesblanket til AIF. Vi kunne sikkert have fået et par stykker.

 

Projekt ”sydafrikanske landarbejdere/CSAAWU”

Chr. har snakket med Morten fra Afrika Kontakt. Der kommer et forslag til samarbejdsarbejdsaftale i løbet af en uges tid.

Vi har 7045 kr. fra lotteriet. Vi runder op til 10.000 kr. som bliver udbetalt den 10. november på solidaritetsdagen.

 

AIF 25 år

Lunden lørdag den 1. juni 1919.

Forslag til talere i prioriteret rækkefølge:

Mikael Wiehe (Chr.)

Lykketoft (Chr.)

Anne Marie Helger

Musik:

Genopstået Havnearbejderband fra Århus og KGB fra Kirkens Korshærs varmestue (Bente)

Reserver: Jesper Christensen, Malingo (dans), African Footprint, Anne Marie Helger, Flemming Jensen, Afzelius’ søn, Henrik Strube, Tian, Trine Pertou Mach, Tim White (MS), Knud Vilby, Arne Würgler.

 

Møde om Grønland

Vi koncentrerer os om Grønland. Aaja Chemnitz kommer med forslag til datoer sidst i november. Vi dropper Færøerne på samme møde. Stadig på højskolen med samme samarbejdspartnere.

 

International Solidaritetsdag 10. november, 3F Silkeborg kl. 14 til 18

Peter Tygesen: Zimbabwe. Mathilde Goldschmidt Andersen fra Afrikakontakt: Sydafrika; Afrikakontakt: Pensionskasser i Mozambique

3F, LO, EL, SF/SFU, Socialdemokratiet/DSU, Kvindenetværket, Alternativets Unge

Forventet pris pr. deltager (minus ungdomsorganisationer) 1500-2000 kr.

 

Tusla

Bente har været i Tuzla i Bosnien og fortalte om situationen i området. Tusla holdt den ikke-nationalistiske fane højt under borgerkrigen og har gjort det siden. Det er et arbejderområde, der er under kraftigt socialt pres. Bente foreslår at støtter de gode kræfter og har en kontakt via rejselederen på turen. Hun vil levere flere oplysninger senere. Det ser vi frem til.

 

Næste møde søndag den 9. december kl. 16 hos Bente

Bestyrelsesmøde 5. september

Deltagere i mødet: Jørgen Due, Bente Fuglsbjerg, Jørgen Madsen, Grete Rasmussen, Inga Pedersen, Erik Wissing, Christian Juhl

 

1. Referat fra 8. juni blev godkendt uden ændringer.

 

2.  Lotteri Sct. Hans aftengav 7.045 kr i overskud heraf 1.000 kr fra LO.

 

3.  Projekt ”sydafrikanske landarbejdere/CSAAWU”Chr. holder møde med Morten, AK og beskriver projekt og formål lidt mere konkret.

 

4. AIF 25 år i 2019. Vi satser på et solidarisk, internationalt, kulturelt arrangement med eksotisk mad, drikke, musik, taler, dans og andre kunster. Vi vil gerne fylde den store sal i Lunden. På næste bestyrelsesmøde bringer alle en ide til de forskellige aktiviteter. Vi hører også gerne andre.

 

5.  Hængepartier

Nicaragua. Møde med Charlotte Valløe, der pt. er i landet. Chr kontakter Thure Hastrup der bor i Århus og har arbejdet med Nicaragua og Latinamerika i mange år - for at høre om han kan indlede. 

Møde om Grønland. Evt. om rigsfællesskab og national selvbestemmelse, inkl. Færøerne. Sammen Højskolen, Foreningen Norden, Grænseforeningen.Forslag til datoer 1. oktober eller 22. oktober (Hvis november, så onsdag eller torsdag). Mødet bliver på højskolen.

International Solidaritetsdag. Der er endnu ingen dato. Jørgen er med i en arbejdsgruppe. Emnet bliver Sydlige Afrika. Ideer: Peter Thygesen, Bjørn Førde, Zimbabwe, Det sydlige Afrika, Pensionskassernes rolle.

 

6.  Økonomi. Nogle stykker mangler stadig at betale kontingent. Vi rykker nogle af dem og sletter resten.

Vi arbejder videre med at få mulighed for at modtage mobil-pay.

 

7.  Andet

Erik arbejder i Fredsgruppen. De arbejder på et møde om Palæstina, som kan være interessant for os.

3F får besøg af folk fra Sri Lanka i november. Der arrangeres et offentligt møde.

Langsøhus holder et møde med Lars Olsen - som vi bør opreklamere.

Næste møde holder vi 16. oktober kl. 19.00 hos Inga .

Bestyrelsesmøde 8. juni 2019

 1. Godkendelse af referat fra 15. april 2018
  Referatet er godkendt 

 2. Siden sidst:
  Rana Plaza årsdag 24. april

  Lidt forskellige opfattelser af hvordan vi blev modtaget af folk på gaden, men alle er enige om, at vi har været gode til at markere årsdagen gennem årene. Sandsynligvis som den eneste by i landet. Men vi stopper nu.

  Første maj

  Vi samlede 3200 kr. ind om eftermiddagen til LO’s arrangement, som tiltrak 3-400 mennesker.

  Chr. foreslog, at vi skriver en kronik næste år før 1. maj, hvor vi forklarer, hvorfor international solidaritet er vigtig. Facebook er også en god mulighed. Vi skal også overveje landspressen.  Det var der enighed om.

  Møde med Steen Petersen, 3F 14. maj.

  10 deltagere til mødet i 3F, hvor der var en god snak om de seneste års arbejde i Bangladesh.

 3. Sct. Hans

  Der er samlet gevinster ind. Vi er meget spændte på, om vejret tillader bål. Alt er i de bedste hænder.

  Jørgen laver 500 foldere med temaet og bidragsydere af gevinster plus gevinstnumre og lidt reklame for AIF.

 4. Fremtidige aktiviteter

  Møde med Charlotte Valløe – Det kan tidligst blive til efteråret, for Charlotte er i Nicaragua.

  Vi arbejder stadig videre med et møde om Grønland. Evt. om rigsfællesskab og national selvbestemmelse, inkl. Færøerne. Sammen højskolen, Foreningen Norden, Grænseforeningen.

  International Solidaritetsdag. Der har været afholdt et planlægningsmøde med AIF, SF, Alternativet og Alternativets unge, EL, 3F og Kvindenetværket og planlagt et mere. Temaet bliver sandsynligvis det sydlige Afrika. Sandsynligvis til oktober.

 5. Økonomi

  Vi har 146.963 kr. Vi har støttet med 22.853 kr. indtil nu i denne periode.

  Gennemgang af kontingentbetalinger. Der er 70 medlemmer, hvoraf 10 har ikke betalt endnu. Plus fire kollektive medlemmer.

  Ansøgninger:
  Fagforeningshus i Colombia. Vi støtter med 4000 kr. men Bente kontakter ansøgeren for at sikre os, at der er styr på, at pengene når frem til rette modtager. Det er svært at få penge ind i Colombia til sådan et formål.

  Sri Lanka (forslag om at bevilge samme beløb, som blev samlet ind 1. maj, 5860 kr.)

  Vi vil ikke opbygge en tradition med at skulle fordoble det indsamlede beløb, så vi bevilger 4000 kr.

  Næste møde fredag den 7. september kl. 15 på Bindslevs Plads.

  Knud Østergaard holder som kasserer og har reception fredag den 30. juni, Jørgen sørger for en gave fra AIF.

   

Bestyrelsesmøde 15. april 2018

Deltagere: Jørgen Madsen, Jørgen Due, Bente Fuglsbjerg, Grete Rasmussen, Inga Pedersen, Erik Wissing, Christian Juhl

1. Godkendelse af referat fra 8.1.

Referatet blev godkendt.

Referatet fra generalforsamlingen sendes til godkendelse af Svend Åge, der var dirigent 

2.Konstituering af bestyrelsen

Formand: Jørgen Madsen

Næstformand: Jørgen Due

Kasserer: Bente Fuglsbjerg

3. Evaluering af generalforsamling

Hyggelig generalforsamling med 12 deltagere. God brunch.

4. Kommende aktiviteter

Sagen om indisk granit blev rejst overfor borgmesteren, men det blev ikke muligt at arrangere et debatmøde, selvom borgmesteren havde givet tilsagn. Kommunen laver indkøbspolitik

Årsdagen for Rana Plaza 24. april. Vi går på gaden fredag 20.4. Jørgen, Jørgen, Christian, Erik og lidt senere Grete. Desuden folk fra 3F

Første maj. Der kommer international taler fra Sri Lanka i 3Fs morgenmøde kl. 8-10. Desuden er der eftermiddag kl. 14  LO-møde i Museumshaven. Signe Munk, Nikolaj Wammen og Jakob Sølvhøj er politiske talere. Kim Simonsen fra HK taler. AIF kan lave international indsamling. Det bliver til Sri Lanka, Colombia eller Nicaragua.  

Møde 14. maj med Sten Petersen om udviklingen i Bangladesh siden Rana Plaza. Tidspunktet følger

Sct. Hans i Lunden. Vi laver lotteri og fordeler opgaverne således: Else, Bente, Inga og Grete samler præmier mm. Vi samler penge ind til landarbejderne i Sydafrika.  Chr. skaffer baggrundsmateriale

Møde med Charlotte Valløe om forholdene i sukkerrørsplantagerne i Nicaragua  bliver i uge 19, 20 eller 21. Grete og Else arbejder videre med mødet.

Vi undersøger muligheden om en lokal solidaritetsdag. Jørgen og Inga arbejder videre med 3F, Kvindenetværket, Enhedslisten om tema, tid og sted. Forberedende møde 23.4. kl. 16.

5. Økonomi

Vi prøver at få eget AIF-mobil-pay nummer.

Status. Kassebeholdningen er på 163.416,77 kr.

Ansøgning fra BRGWF Bangladesh  til udviklingen af fagforeningen. Vi er enige om at støtte med  det indsamlede beløb fra de sidste 2 år 17.853 kr. Det bliver hermed det sidste bidrag til fagforeningen i Bangladesh, der er i god gænge. Vi har i alt bidraget med 32.835, 50 kr – samlet ind i 2014, 2015, 2016 og 2017.    

Oversigt over medlemmer, der ikke har betalt for 2018. Vi sender rykker – og giver mulighed for at betale med mobil-pay.

6. Næste bestyrelsesmøde

8. juni kl. 15 hos Grete Rasmussen

7. Eventuelt  

Intet at tilføje

Bestyrelsesmøde 5. februar 2018

Afbud fra Chr. Juhl – alle andre var til stede.

1. Generalforsamling 25. februar:

Beretning:

Formand Madsen havde samlet et overblik over periodens aktiviteter, som danner grundlag for beretningen. Den bliver sendt ud efter generalforsamlingen.

Regnskab:

Kasserer Fuglsbjerg fremlagde et revideret regnskab. Revisorerne havde stillet spørgsmål ved en bevilling til 1. maj indsamlingen til Honduras. Tallene passede, men omfattede de penge, som var samlet ind 1. maj og derefter videresendt.

30 medlemmer har allerede betalt for 2018.

Godkendt med opklarende bemærkning om Hondurasbevilling

Valg:

Jørgen Due og Jørgen Madsen er på valg til bestyrelsen. Begge modtager genvalg.

Inga Pedersen og Grethe Rasmussen er på valg som suppleanter. Begge modtager genvalg, men Grethe vil som sædvanligt gerne skiftes ud.

Revisorer: Karen Marie Møller og Peter Fisker. Suppleant: Mogens Lyngsdal. Vi ser frem til genvalg.

Indslag:

To forslag: En dokumentarfilm om Jens Galschiøt. Foredrag om Nicaragua/Charlotte Valløe.

Vi vælger filmen og prøver at lave et møde med Charlotte senere.

Fortæring:

Har Bente Fuglsbjerg, Inga Pedersen og Grethe Rasmussen styr på.

Vedtægter, formålsparagraf og navn til diskussion

Vi lægger op til en åben diskussion om navn og en opdatering af vedtægterne.

Hvis der er opbakning til det, vil vi foreslå en ændring i 2019.

 

2. Silkeborg Kommunes indkøbspolitik

Danwatch har lavet en rapport om danske kommuners køb af granit fra indiske stenbrud, for der kan forkomme børnearbejde og gældsslaveri. Silkeborg Kommune har købt granit til torvet i dette område, og det kan ikke afvises, at det er produceret under kritisable vilkår.

Vi forsøger at lave et møde med borgmesteren, chefen for indkøbsafdelingen, Danwatch eller andre med indsigt i CSR.

 

3. Økonomi

Vi bevilger som sædvanligt 1000 kr. til 8. marts.

Redaktøren fra Verdens Bedste Nyheder er årets taler.

Bestyrelsesmøde 8. januar 2018

Afbud: Bente Fuglsbjerg

Til stede: Chr. Juhl, Jørgen Due, Erik Wissing, Inga Pedersen og Grethe Rasmussen

1.  Referat fra sidste møde godkendt

2.  Generalforsamling den 25. februar kl. 10.

Der trækkes også i år lod om en flaske rom blandt dem, der har betalt senest på generalforsamlingen.

Sted: Solidaritetshuset, Fredensgade 20B

Vi serverer brunch, som vi plejer. Grethe og Inga står for det.

Film/oplæg som indslag? Chr. undersøger om Myanmar er en mulighed. Jørgen undersøger Sydafrika gennem Afrikakontakt.

Vi laver en todelt indkaldelse: første gang kun ”tid&sted” og opkrævning på kontingent for 2018 – anden gang med materialer til generalforsamlingen.

Der er ret mange, der klager over, at de har overset opkrævningen, nu hvor den ikke længere kommer med et girokort.

Vi holder bestyrelsesmøde inden anden udsendelse med beretning og regnskab: mandag den 5. februar kl. 16 hos Inga, Vestre Alle 18.

3.  Forslag om en international solidaritetsdag.

Enhedslisten har i de seneste tre år afholdt en solidaritetsdag sammen med SUF. Hvert år med fokus på et enkelt internationalt tema: Palæstina, Kurderne og Vestsahara.

Nu spørger Enhedslisten, om der er andre, der er interesseret i at være med. Reelt er der kun tale om interesse for internationale emner fra Enhedslisten, AIF, 3F og Internationalt Kvindenetværk. Så det er dem, der spørges i første omgang. Hvis der er interesse, vil andre organisationer også blive spurgt.

AIF er positivt indstillet. 3F’s Internationale Udvalg holder møde den 26.2 og Kvindenetværket holder møde inden 1. marts. Derefter mødes vi i marts, hvis der er opbakning.

4.  Evt.

Vi tager en snak om vores vedtægter og et muligt nyt navn, som tydeligere signalerer AIF’s formål på generalforsamlingen.

I 2019 har AIF 25 års jubilæum.

Bestyrelsesmøde 19.oktober 2017

Deltagere i mødet: JørgenM, Bente, Inga, Christian, Erik, Jørgen D

1.  Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

2.  Siden sidst:

Møde på Silkeborg Højskole 29. maj

Der var mange elever, der deltog efter et mildt pres fra forstanderen. Der deltog ca. 10 fra den øvrige by. Der var en annonce i Midtjyllands Avis (3265 kr.)

Der var en OK debat om udviklingsbistand, og det sker ikke så mange steder. Tilfredshed med samarbejdet.

Sct. Hans i Lunden

Indsamlingsresultatet 9226 kr. (heraf 2000 kr. fra LO) Der var udsolgt af lodder og rigtigt mange flotte gevinster. Flot resultat. Stor tilfredshed og vi satser på at gentage succesen.

Indsamling til Honduras fra 1. maj

Med et ekstraordinært tilskud fra Bananarbejderfonden nåede vi til sidst op på 100.000 kr. på landsplan. 3F Silkeborgs internationale udvalg forsøger at få 3F’s centrale internationale afdeling til sikre en landsdækkende indsamling til 1. maj arrangementer fremover.

 3.  Økonomi og oversigt over medlemmer og restancer

Der er fire rykkere tilbage, som blev fordelt.

Saldo er dd. 167.527 kr. – heraf 17.853 kr. øremærket til Bangladesh solidaritet.

3F Silkeborg har indgået en ny samarbejdsaftale med en fagforening i Bangladesh, som koster 70.000 kr. AIF nåede ikke at komme med i finansieringen, men 3F Silkeborg har også penge nok. Vi prøver at komme med næste gang, så pengene kan komme ud at arbejde.

4.  Kommende aktiviteter

Blodkul møde

Chr. laver opslag på hjemmesiden, som vi deler på facebook. Chr. laver annonce til Ekstaposten, som afleveres senest den 27. oktober og kommer i den 1. november. Jørgen laver den om til plakat og får den trykt. Kan afhentes i drivhuset på Bindslevs Plads. Jørgen sender en liste, som alle kan vælge fra.

Bente spørger Grethe, om hun vil spørge Højskolen, om de vil have besøg i løbet af den 8. 11, og Jørgen spørger Langsøhus, om de vil have dem på morgenmødet næste dag.

Jørgen spørger Colombia-solidaritet, om de har brug for økonomisk støtte til deres rundtur.

Grønlandsmødet i samarbejde med Højskolen lever stadig og kan måske blive en mulighed i det nye år. Grethe og Chr. arbejder videre med ideen.

 Vi vil være opmærksomme på muligheden for at samarbejde med AfrikaKontakt om Sydafrikanske vinarbejdere. https://afrika.dk/endapartheidwages

5.  Nyhedsbrev: Blodkul-mødet den 8.11, Flygtningeindsamling den 5.11.

6.  Næste møde: mandag den 8. januar kl. 16 hos Chr.

Generalforsamling søndag den 25. januar kl. 10.

Bestyrelsesmøde 24. maj 2017

1. Godkendelse af referat

Referat fra 9. april 2017 blev godkendt

2.       Møde på højskolen mandag den 29. maj

 Pga. af ændrede indleveringsfrister kom der Ingen annonce i Ekstraposten, og pressemeddelelsen smuttede desværre også pga. en misforståelse mellem Jørgen M. og Christian.  Til gengæld blev plakater sat op efter planen, og efter lidt startvanskeligheder kom delinger på facebook fra hjemmesiden også med.

3.       Sct. Hans

Komiteen er begyndt at samle gevinster og holder møder, alt forløber som det skal.

Bente skaffer pavillon. Erik, Jørgen Due, Bente, Grethe, Else og Evy er i Lunden.

Der skal laves en flyer med sponsorer, præsentation af formål og gevinstnumre. Bente leverer indhold til Jørgen M. som trykker.

4.       Regnskab og medlemmer – opfølgning på, hvem der mangler at betale

Der blev samlet 3720 kr. ind til Honduras 1. maj om eftermiddagen plus 3100 kr. i 3F om morgenen = 6820 kr. Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde fordobler AIF det indsamlede beløb, 6820 kr. Se opgørelse over den samlede indsamling nedenfor.

Der er 16 medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2017. De blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.

5.       Bevillinger og ansøgninger

Mangfoldighedsdagen i Alderslyst får 2000 kr.

6.       Kommende aktiviteter – intet umiddelbart.

Landarbejdere i Honduras – (2. opgørelse) Opgørelse over indgåede midler fra indsamlingerne 1. maj

Hinnerup (Peder Meyhof)                                  578,00 kr.

Langsøhus (Jørgen Hedegaard)                      2.100,00 kr.

Samsø (Jette Mandrup Søgård)                          604,50 kr.

LO-Viborg                                                            3.354,50 kr.

3F Silkeborg                                                        6.820,00 kr.

3F Silkeborg                                                        3.100,00 kr.

LO Silkeborg / AIF-Silkeborg                          10.540,00 kr.

Enhedslisten Amager Øst (Marianne F)        1.000,00 kr.

Enhedslisten Rødovre                                      1.000,00 kr.

LO Ringsted (Christine Albæk)                        1.010,00 kr.

Ø Gladsaxe (Else Jakobsen)                                 987,00 kr.

Ø Silkeborg (Martin Basse)                              1.000,00 kr.

Ø Hvidovre (Hanne Bang Larsen)                    1.892,00 kr.

LO-Næstved                                                        1.000,00 kr.

Ø Svendborg                                                           500,00 kr.

SL Socialpædagogerne Kbh.                            1.200,00 kr.

LO Bornholm (Erik Svendstrup)                      2.041,50 kr.

Ø Bornholm (Morten Riis)                               1.958,50 kr.

?                                                                             1.162,50 kr.

Klaus Klein                                                               200,00 kr.

Direkte på mobilpay                                          4.300,00 kr.

I alt – indsamlet 15 steder                              46.348,50 kr.

Bestyrelsesmøde 9. april 2017

Deltagere i mødet: Jørgen Due, Bente Fuglsbjerg, Jørgen Madsen, Inga Pedersen, Erik Vissing, Christian Juhl – afbud fra Grete Rasmussen

 

1. Referat fra sidste møde

Referaterne blev godkendt

 

2. Konstituering efter generalforsamlingen

Jørgen Madsen blev valgt som formand

Jørgen Due blev valgt som næstformand

Bente Fuglsbjerg blev valgt som kasserer

 

3. Økonomi

Vores formue er nu 168.548 kr

Der er ingen nyindmeldte, som har betalt kontingent.

Vi er pt. 68 medlemmer, hvoraf 47 har betalt årets kontingent.

 

4. Generalforsamlingen

Referatet kan læses på hjemmesiden. 13 deltog i mødet og der var god debat.  

Vi så Heinemanns film om Fair Trade. Der er væsentlige huller i systemet. Som forbrugere kan vi gøre en smule – men den grundlæggende ændring kommer, når arbejderne får stærke fagforeninger.

 

5. Kommende aktiviteter

Rana Plaza 24. april – 4 år efter. Vi går på gaden sammen med 3F og uddeler flyers om fredagen d. 21. april kl. 15-17. Bente, Erik, Jørgen, Inga og Jørgen. Vi bruger årsdagen til at slå et generelt slag for det skæve marked.

Ulighed i Sundhed debat på Langsøhus 27.april kl 19.30. AIFs medlemmer er inviteret.

1.maj. Om morgenen er der møde i 3F 8-10 og i Museets have kl. 13-17. Om aftenen er der arrangement på Langsøhus om Working Poor kl. 19.30.  

Vi støtter både hos 3F, LO og Langsøhus den indsamling, som man på Bornholm har igangsat til landarbejderne i Honduras. AIF dobler det indsamlede beløb i Silkeborg op. Indsamlingskontoen er Arbejdernes Landsbank 5347 26 34 038.

Debatteater på Langsøhus 17. maj om Social dumpning kl. 19.30.  AIF er inviteret

Udviklingsbistand – debat på Højskolen 29. maj kl. 19.00. Chr. laver annoncer og laver pressemeddelelse.

Mikael Aastrup (V), Troels Yde Toftdahl (Folkekirkens Nødhjælp) og Chr. Juhl (Ø) debatterer.

Sct. Hans 23. juni i Lunden. Arrangementet falder sammen med Riverboat Jazzfestival. Vi arrangerer lotteri. Overskuddet går til landarbejderne i Honduras. Forarbejdet med præmier mm. laves af Grete, Inga og Bente og Else. Erik bager honningkage-fredsduer til de mange kagedåser, vi har. Vi satser på, at Vilfred og Evy også kan deltage.

 

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er 24. maj kl. 19.00 hos Inga, Vestre Alle, 18, Silkeborg

Bestyrelsesmøde 5. marts 2017

1) Generalforsamling 12. marts

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsorden

2) Beretning og aktivitetsplan

3) Regnskab

4) Forslag

5) Valg     

3 bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg: Else Jensen, Bente Fuglsbjerg, Christian Juhl

2 suppleanter: Grete Rasmussen og Erik Wissing  

2 revisorer: Peter Fisker og Karen Marie Møller

1 revisorsuppleant: Inga Pedersen

6) Eventuelt

2) Valg

Bente, Chr. og Else er på valg. Else vil gerne afløses. Der er en mulig afløser.

Hvis der kan findes en afløser for Grethe som suppleant, vil hun gerne det.

Vi går ud fra at bilagskontrollanterne fortsætter.

3) Regnskab

Er klar og revideret. Jørgen trykker til generalforsamlingen. Bente skaffer en flaske rom til kontingent-konkurrencen.

4) Beretning er ikke klar endnu, men bliver det.

Dirigent. Bente spørger Svend Åge.

5) Indslag

Vi har ikke fået svar fra de unge 3F’ere , som har været med på ”unge for en solidarisk” rejse. Men vi har Tom Heinemanns dokumentar, The bitter taste af tea i baghånden.

6) Brunch er i gode hænder hos Bente, Grethe og Else.

Vi mødes kl. 9.30 i Solidaritetshuset

 

7) Kommende arrangementer

8) 8. marts - Jørgen trykker løbesedler om AIF. Vi opfordrer Kirsten G. til at nævne AIF i indledningen.

9) Working poor 3. april. Jørgen kontakter 3F og Langsøhus og forslår, at vi sætter en annonce i Ekstraposten.

10) Udviklingspolitik og Grønland.

Grethe har haft kontakt til højskolen, som gerne vil være med til at lave møderne og vil gerne lægge hus til. De har spillet ud med nogle muligheder. Grethe har sendt oplysningerne videre til Chr., som skal lave aftalerne.

Udviklingspolitikken har størst prioritet og skal helst være før sommerferien. Grønland kommer i anden række.

Højskolen vil gerne have besked så hurtigt som muligt. Udspillet ligger nu hos Chr.

 

11) Sct. Hans aften

Selv om Else gerne vil ud af bestyrelsen, vil hun gerne hjælpe med til at lave lotteri sammen med Bente og Grethe og Evy og alle andre, der vil være med.

Referat: Jørgen

Bestyrelsesmøde 29. januar 2017

1.     Referat fra sidste møde

Godkendt

 2.     Generalforsamling - søndag den 12. marts

opgaver: beretning, regnskab, film eller lignende, brunch

Hos Enhedslisten, Fredensgade 20 B kl. 10. Grethe, Bente og Else sørger for brunch. Formanden laver beretning. Kassereren har allerede lavet regnskab.

Indslag afventer.

 3.     Kommende aktiviteter

16. februar: Bitre druer. Viforeslår, at vi laver en annonce, som vi deler med Langsøhus og 3F. Jørgen fra Langsøhus har lavet en plakat. Chr. lægger arrangementet på AIF’s hjemmeside, så det kan deles.

3. april: ”Working Poor Road Trip”Vi er med og følger det op senere.

8. marts Temaet er fattigdom i Danmark. AIF er medarrangør.

Udviklingsstrategi? Chr. prøver at lave en aftale med Michael Åstrup Jensen(V) om at møde ham i en debat. Vi prøver at koble en eller to fornuftige udviklingsorganisationer på. Og laver det evt. på Silkeborg Højskole.

Danwatch rapporter. Der ligger tre spændende rapporter, som vi ikke har gjort noget ved. Slaverilignende arbejdsforhold i kaffefarme; børnearbejde i vaniljeproduktionen og investeringer i de besatte områder i Palæstina.

4.     Økonomi og medlemmer

Bente fremlagde regnskabet fra 2016, som blev godkendt.

I sidste sletterunde blev 5-6 stykker slettet. Der er stadig en håndfuld, som får en ekstra chance.

Der trækkes igen lod om en flaske blandt de medlemmer, der har betalt for 2017 inden generalforsamlingen.

Regnskabet revideres den 6. februar.

 5.     Nyhedsbrev

Møde den 16.02, Bitre Druer. Generalforsamling. Foromtale af Working Poor og 8. marts.

Opfordring til betale kontingent.

 6.     Næste møde

Hos Else, Håndværkervej 105, kl.11.00.

Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

Til stede: Chr. Juhl, Bente Fuglsbjerg, Else Jensen, Jørgen Madsen, Erik Wissing

afbud: Jørgen Due, Grethe Rasmussen

Referat

Godkendt

 

Rana Plaza årsdagen

Vi var på Torvet den 30. april (næsten årsdagen for katastrofen) sammen med 3F’s internationale udvalg.

Der var tre gæster fra vores fagforeningssamarbejdspartnere i Bangladesh.

Det var en god oplevelse, og vi gentager gerne næste år. En mulighed er også et aftenmøde, hvor vi trækker på design-vinklen.

 

1. maj

Aftenarrangementet var flot, men der kom ikke ret mange. Der var 36 betalende. Vi havde ikke helt styr på de praktiske aftaler, og det betød bl.a. at vi fik underskud på drikkevarer.

De samlede udgifter var 18.414 kr.

4524 kr. blev underskuddet, som vi deler med 3F.

Regnskabet blev godkendt.

 

Sct. Hans

Det er en god oplevelse, både forberedelse og i Lunden. Det er også let at sælge lodder.

 6082 kr. var overskuddet i år. 11.885 kr. er overskuddet fra de to sidste år.

Vi vil gerne have en tilbagemelding på, hvad de går til. Jørgen samler op på hvad der er sket gennem 3F.

Beløbet henstår, indtil der er et nyt projekt i Bangladesh gennem 3F. Vi runder gerne op, når det bliver aktuelt.

Regnskab og medlemskartotek

Vi gennemgår medlemskartoteket på næste bestyrelsesmøde og rykker dem, der ikke har betalt.

Vi har fået tre nye medlemmer og har nogle på vej, som endnu ikke har betalt.

Saldo er d.d. 173.292 kr.

 

Ansøgninger

5000 kr. til 3F’s Guatemala indsamling

1000 kr. LabourStart

 

Kommende aktiviteter

Mangfoldighedsdag

Vi har bevilget 2000 kr.

 

Kurdistan møde

Jørgen har haft lange forhandlinger med Søren Søndergaard m.fl. og vi forventer at kunne lave et møde i efteråret.

 

Kommunalt kaffeindkøb/Danwatch

Det fik vi ikke gjort noget ved, men tager det op efter sommerferien.

 

Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. august kl. 19 hos Bente Fuglsbjerg

Bestyrelsesmøde 20. marts 2016

Deltagere i mødet: Jørgen Madsen, Bente Fuglsbjerg, Grete Rasmussen, Else Jensen, Jørgen Due, Erik Vissing, Chr. Juhl.

 1.       Referat fra sidste møde – tog vi ikke stilling til

 2.       Konstituering

Formand:  Jørgen Madsen

Næstformand: Else Jensen

Kasserer: Bente Fuglsbjerg

3.       Regnskab

Vi har 4 kollektive medlemmer og 70 enkeltmedlemmer.  42 har betalt.

Vi har fået 3 nye medlemmer efter generalforsamlingen.

Kassebeholdningen er på 179.624 kr.

4. Arbejdsplan

Colombia. Vi er medarrangør af mødet mandag 21. 3. i 3F. Der har været stor omtale i lokale medier.

Rana Plaza (24.4. er en søndag). 30.4. er der besøg af 2 fagforeningsfolk fra Bangladesh. AIF og 3F går på Torvet med dem kl. 10.00 – 12.00. Jørgen laver en folder til uddeling og T-shirts til aktivisterne – som sidst.

Søren Zeuths billeder kommer på Bibliotekets skærm, når det er muligt.

Første maj. Vi har Rampelys om aftenen. Der er mulighed for 2 talere – én fra Bangladesh Tekstilarbejdere og én fra Colombia. Chr. kontakter det orkester, vi plejer at have. (Latinamerikanske rytmer.) 

Møde i 3F 19. maj med 3Fs mand i Bangladesh.

Sct. Hans. Vi gør klar til det store lotteri. Arbejdsgruppen er Bente, Grete, Evy og Else. 

Viggo Tinggard holder i HK. Jørgen sørger for en gave fra AIF.

Danwatch og kaffe.  AIF sender brev til kommunen om de har styr på deres kaffe. Chr. laver brev.

Mangfoldighedsdagen. Vi bakker op om arrangementet. Der er forberedelsesmøde 29.3.

Tyrkiet og Kurdistan. Jørgen arbejder videre med muligheden for et arrangement – evt. Ibrahim Benli.

5. Nye medlemmer – medlemskampagne.

Vi sender generel rykker - herefter deles vi om en ringerunde

6. Siden sidst. Der var 9 til generalforsamlingen.   Der var 130 til 8. marts.

7. Næste bestyrelsesmøde er søndag 22.5. kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 14. februar 2016

Deltagere i mødet: Jørgen, Else, Bente, Christian

1. Referat fra sidst

Referatet er godkendt.

2. Generalforsamlingen

1 flaske rom – Bente køber

Regnskabet er klar

Beretningen er klar

Kaffe og ostemad sørger Bente, Else og Grete for

Fagligt indslag: Vi viser filmen fra Clean Clothes: ”Hvad ved du om produktion af tøj”

https://www.danwatch.dk/nyhed/hvad-ved-du-om-produktionen-af-det-toej-du-tager-paa-om-morgenen/

Medlemmer – vi er nu 70 medlemmer incl. kollektive medlemmer..

3. Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

20. marts kl. 15.00 hos Else

Jørgen undersøger muligheden for at arrangere et møde om kurderne i Tyrkiet

Bestyrerlsesmøde 29. januar 2016

Deltagere i mødet: Jørgen Madsen, Else Jensen, Grete Rasmussen, Bente Fuglsbjerg, Chr. Juhl     

1.  Referat fra sidst

Referatet fra sidste møde er godkendt

2.  Generalforsamlingen

Vi arrangerer generalforsamling torsdag 3. marts kl. 19.00.

Vi prøver at få FOAs eller HKs lokaler.

Beretning: Jørgen M laver den

Regnskab: Bente har lavet regnskab. Vi havde udgifter på 11.000 kr. og indtægter på 17.960 kr. Vi går ud af 2015 med en kassebeholdning på 175.031 kr. Der er aftalt tid for revidering. Vi har haft 61 betalende medlemmer i 2016.

Kaffe og en ostemad: Grete, Else, Bente

Fagligt oplæg: Fagbevægelsen i Egypten?  En god film. JM og Chr tænker tanker.

Kontingentbetalingen sættes i gang. Alle, der betaler kontingent før eller under generalforsamlingen, deltager i lodtrækningen om en flaske cubansk rom.        
         

3.  Nye aktiviteter / kommende arrangementer

AIF er inviteret til møde om Palæstina lørdag 13. februar kl. 12.30 (indledere Leila Stockmarr og Yonathan Goldshtein) i Ungdomshuset / Kulturhuset på Hostrupsgade.

AIF er medarrangør af årets 8. marts – International Kvindedag kl. 19-22 i Lunden. Temaet er flygtninge.

AIF er medarrangør af møde om Colombia i 3F, Granhøjvej 16, Silkeborg, mandag 21. marts kl. 19.00.

Søren Zeuth får en billedudstilling fra XXX på biblioteket.

1. maj – der er mulighed for at lave et aftenarrangement. CJ sender en mail og hører om vi kan få Rampelys.

Sct. Hans begynder at tegne sig i horisonten - dermed også lotteri.

Mødet om TTIP blev ikke til noget, da forbrugerrådet ikke. Vi prøver igen. Chr. kontakter dem.

Det samme gælder arrangementet på Silkeborg Højskole om de nye verdensmål. Jørgen Madsen har skrevet til Kristian Jensen, men ikke hørt noget.

Grønland – minedrift, uran, Arktis, børn.

Vi vil prøve at lave et nyt logo, som er lettere at bruge på tryksager.      

4.  Bevillinger

Vi har ikke foretaget bevillinger på det sidste.      

5.  Næste møde

Søndag d. 14. februar kl. 15.00 hos Chr    

6.  Eventuelt

Danwatch medlemskab